Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych

pośrednik nieruchomości Gdynia Rumia Sopot

Kurs kwalifikacyjny na pośrednika w obrocie nieruchomościami. 11.09.1999 - 13.11.1999

Jak skutecznie przyjmować nieruchomości do pośrednictwa sprzedaży na wyłączność z jednostronną prowizją od sprzedających? 2005-06-20 do 2005-06-21

Najem okazjonalny, wyłączność i wynagrodzenie w pośrednictwie, orzecznictwo sądów w obrocie nieruchomościami. 2006-01-27

     Umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności i umowy pośrednictwa z wynagrodzeniem niezależnym od wyniku pośredniczenia.

     Postanowienia sądów powszechnych w sprawach dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Cudzoziemiec u pośrednika nieruchomości. 2006-09-09

Formy zatrudnienia w biurze pośrednictwa nieruchomości. 2007-05-23

Nowoczesne metody pozyskiwania i sprzedaży nieruchomości. 2007-06-19

Trening negocjacji. Podstawy negocjacji. 2007-11-15

Prawidłowe umowy o pośrednictwo nieruchomości. 2008-09-15

     Zasady tworzenia i stosowania w praktyce wzorców umów o pośrednictwo nieruchomości.

     Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: umowy z klauzulą wyłączności; użyteczne klauzule umowne.

     Specjalne klauzule w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zabezpieczające interesy pośrednika nieruchomości.

     Zasady zawierania umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

     Umowy pośrednictwa zawierane na odległość i umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa.

     Prawa konsumentów: ceny i cenniki; nieuczciwe praktyki rynkowe.

     Zasady, jakimi należy kierować się, by zabezpieczyć interesy pośrednika w obrocie nieruchomościami, bez stosowania niedozwolonych klauzul umownych i naruszania chronionych prawem interesów.

     Praktyczne aspekty dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia od nierzetelnych klientów.

Pułapki w obrocie nieruchomościami a stan prawny nieruchomości. 2009-03-09

     Podstawowe błędy popełniane przez pośrednika nieruchomości, czyli czy są pewne źródła aktualnych informacji o stanie nieruchomości w systemie polskiego prawa.

     Wykreślanie nieistniejących służebności. Służebności, które istnieją a nie są wpisane.

     Podziały nieruchomości nie ujawnione w księgach wieczystych.

     Przykłady błędnych wniosków składanych do ksiąg wieczystych.      

Nowe standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i ich zastosowanie w praktyce rynkowej. 2009-05-29

     Zestawienie zmian w standardach pośredników w obrocie nieruchomościami.

     Uregulowania dotyczące czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji.

     Reklama usług pośrednictwa nieruchomości jako wolnych od wynagrodzenia.

     Wpływ pośrednika nieruchomości na czynności pośrednictwa nieruchomości wykonywane u przedsiębiorcy.

     Orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej: sekcja dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - dobry początek skutecznej pracy. 2010-10-08

     Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa nazwana w polskim systemie prawa.

     Definicje ustawowe pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

     Treść umowy pośrednictwa nieruchomości

     Rodzaje umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

     Klauzule niedozwolone w umowie pośrednictwa - orzecznictwo Sądu UOKiK.

     Propozycje zapisów umownych przygotowane przez Komisję Prawną PFRN.

Osoby prawne w obrocie nieruchomościami. 2010-10-28

     Nabycie nieruchomości przez osoby prawne.

     Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w obrocie nieruchomościami.

Co jest w porządku? - etyka i standardy zawodowe w codziennej pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. 2010-11-18

     Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - jako zawód zaufania społecznego.

     Standardy zawodowe pośredników nieruchomości - minimum przyzwoitości czy wyraz niespełnionych ambicji ?

     Standardy zawodowe pośredników nieruchomości jako przepis na zarabianie pieniędzy.

Trudny klient nie istnieje, są trudni pośrednicy. 2010-12-02

     Pośrednik nieruchomości prezentuje ofertę nieruchomości.

     Pierwszy kontakt pośrednika nieruchomości z klientem.

     Zrozumienie potrzeb klienta przez pośrednika nieruchomości.

     Przygotowanie oferty przez pośrednika nieruchomości.

     Prezentacja oferty w terenie przez pośrednika nieruchomości.

     Prowadzenie klienta przez pośrednika nieruchomości.

"Mission impossible", czyli obsługa kupującego. XI Ogólnopolskie Seminarium Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. 2011-09-11

     Relacje pośrednika nieruchomości z klientem kupującym.

     Granice odpowiedzialności cywilnej pośrednika wobec klienta kupującego.

     Granice odpowiedzialności zawodowej pośrednika nieruchomości przy obsłudze klienta kupującego.

     Pośrednik nieruchomości wobec przepisów prawa i standardów zawodowych.

Pośrednik w szpagacie czyli trudne relacje z umownym i bezumownym klientem kupującym. 2011-12-15

     Omówienie stanu rynku nieruchomości i aktualnej sytuacji pośredników nieruchomości.

     Zakres i rodzaj odpowiedzialności pośrednika nieruchomości wobec klienta kupującego.

     Szkodliwe i dyskusyjne praktyki pośredników - ocena sytuacji.

     Zakres koniecznych zmian treści Standardów zawodowych.

Niedozwolone klauzule umowne w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Działalność firm pro-konsumenckich? 2012-10-11

     Zastosowanie przepisów o niedozwolonych klauzulach umownych w odniesieniu do umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

     Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako nazwana czynność prawna.

     Praktyka działania UOKiK w odniesieniu do pośredników w obrocie nieruchomościami.

     Orzecznictwo Sądu UOKiK i sądów powszechnych w sprawach umów pośrednictwa nieruchomości.

     Rekomendacje Komisji Prawnej PFRN dotyczące zapisów w umowach pośrednictwa nieruchomości.

Zawód: Pośrednik w obrocie nieruchomościami - dziś i jutro. 2013-03-21

     Zastosowanie przepisów o niedozwolonych klauzulach umownych w odniesieniu do umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

     Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako nazwana czynność prawna.

     Praktyka działania UOKiK w odniesieniu do pośredników w obrocie nieruchomościami.

     Orzecznictwo Sądu UOKiK i sądów powszechnych w sprawach umów pośrednictwa nieruchomości.

     Rekomendacje Komisji Prawnej PFRN dotyczące zapisów w umowach pośrednictwa nieruchomości.

     Uregulowania prawne zawodu pośrednika nieruchomości w świetle ustawy deregulacyjnej.

     Szanse i zagrożenia zawodu pośrednika nieruchomości po deregulacji.

Oprogramowanie dla biur nieruchomości oraz System MLS Pomorze - praktyczne aspekty. 2013-04-15

     Usprawnienie pracy pośrednika i biura nieruchomości na przykładzie oprogramowania dla biur nieruchomości.

     Zarządzanie czasem pracy w biurze nieruchomości.

     Badanie rynku nieruchomości na podstawie statystyk.

     Internet jako narzędzie marketingowe pośrednika nieruchomości.

     Współpraca między pośrednikami nieruchomości w ramach systemu wymiany ofert.

Deregulacja pośrednictwa w obrocie nieruchomościami szansą na pewniejsze zarobki ? 2013-08-28

Ochrona danych osobowych w pracy pośrednika nieruchomości - prawo, praktyka i procedury. 2014-04-24

     Pośrednicy w obrocie nieruchomościami jako administratorzy danych.

Problematyka ochrony zabytków w obrocie nieruchomościami. Portale nieruchomościowe, własna aktywność i co jeszcze ? Rynek nieruchomości a rewolucja technologiczna. 2014-10-04.

     Komercyjne i niekomercyjne narzędzia promocji i wyszukiwania ofert nieruchomości. Portale nieruchomościowe, własna aktywność i co jeszcze ? Rynek nieruchomości po rewolucji technologicznej.

Jak stworzyć umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodną z przepisami nowej ustawy o prawach konsumenta. 2015-02-23

Obrót nieruchomościami a prawo spadkowe. 2017-05-27

     Instytucja zachowku jako roszczenie pieniężne uprawnionych względem osób zobowiązanych do pokrycia lub uzupełnienia zachowku.

     Wpływ rozporządzeń testamentowych oraz darowizn na majątek spadkowy w świetle art. 994 i 1000 Kodeksu Cywilnego.

     Dział spadku a wcześniejsze darowizny przy dziedziczeniu ustawowym - art. 1039 Kodeksu Cywilnego.

 

Powrót

rzeczoznawca majątkowy i wyceny nieruchomości Gdynia Rumia

Praktyczne stosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości oraz wycena maszyn i urządzeń. 1998-11-05 do 1998-11-07

Czynności rzeczoznawcy majątkowego na tle ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1998-12-18 do 1998-12-20

Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. 1999-03-22 do 1999-03-24

Przegląd aktualnego ustawodawstwa związanego z szacowaniem nieruchomości łącznie z Polskimi Normami. 1999-12-16

Warsztaty dotyczące wyceny nieruchomości z zastosowaniem podejścia porównawczego oraz praktyczne zasady wyceny ograniczonych praw rzeczowych. 2000-11-16 do 2000-11-18

Seminarium dla Rzeczoznawców Majątkowych. 2000-12-01 do 2000-12-03

     Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

     Wycena wartości rynkowej nietypowych nieruchomości.

     Wycena nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.

     Najczęściej popełniane blędy w operatach szacunkowych, na podstawie ocen Komisji Arbitrażowej i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

     Przegląd aktualnych przepisów prawa w zakresie wyceny nieruchomości.

Zadania rzeczoznawcy majątkowego na tle uregulowań prawnych z zakresu wyceny nieruchomości. 2001-05-10

     Pytania i odpowiedzi na aktualne tematy dotyczące wyceny nieruchomości.

Wycena nieruchomości na tle obowiązujących uregulowań prawnych i standardów zawodowych. 2001-10-11 do 2001-10-13

     Przepisy prawne dotyczące gospodarki nieruchomościami

     Najczęściej popełniane błędy w operatach szacunkowych w ocenie Komisji Arbitrażowej.

     Aktualny stan prac nad Ustawą o Samorządzie Zawodowym rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami.

XI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. 10 lat Zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego. 2002-09-19 do 2002-09-21

Szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowegona tle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2002-11-27. 2003-03-05

Wycena nieruchomości na gruncie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. 2003-03-18

Metody wyznaczania stóp zwrotu dla potrzeb wyceny nieruchomości. 2003-06-03 do 2003-06-04

     Wyznaczanie stóp zwrotu z rynku nieruchomości. Stopa dyskontowa. Stopa kapitalizacji prostej.

     Wyznaczanie stóp zwrotu na ograniczonym rynku.

     Wyznaczanie stóp zwrotu z rynku kapitałowego.

     Analiza i wycena akcji spółek prawa handlowego.

     Stopy zwrotu na rynku nieruchomości a stopy zwrotu na rynku kapitałowym.

Kryteria stosowane przez Komisję Arbitrażową przy ocenie prawidłowości operatu szacunkowego w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2004-09-21 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości z wykorzystaniem programu komputerowego WALOR. 2006-11-21

Wycena nieruchomości zabudowanych nielegalnymi obiektami. 2006-11-24

Analiza statystyczna rynku w wycenie nieruchomości. 2007-02-09

Wycena nieruchomości rekreacyjnych. 2007-06-14 do 2007-06-15

Podejście dochodowe, metoda zysków w teorii i praktyce. 2008-11-20 do 2008-11-21

     Wartość rynkowa i odtworzeniowa, warunki obiektywizacji a wartości nierynkowe.

     Metodyka wyceny nieruchomości przedsiębiorstw.

     Metodyka zysków a metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw.

     Przykład wyceny nieruchomości metodą zysków.

Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (Kurs REx01). 2009-09-27 do 2009-09-29

     Pojęcia stosowane przy zastosowaniu regresji wielorakiej.

     Pojęcia stosowane przy określaniu dopasowania modelu szacowania do danych empirycznych.

     Wykorzystanie regresji wielorakiej dla określania parametrów rynkowych (wagi cech rynkowych i rozpiętość cenowa rynku) dla potrzeb różnych metod wyceny.

Orzecznictwo Sądów Administracyjnych dotyczące wyceny nieruchomości oraz wycena ograniczonych praw rzeczowych. 2009-10-09

     Istota opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w trakcie postępowania administracyjnego.

     Zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej.

     Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w zakresie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich.

     Orzecznictwo  Sądów Administracyjnych w zakresie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej.

     Aktualne orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

     Wycena czynszu dzierżawnego a wycena wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku nieruchomości z wykorzystaniem XLStat - dodatku do MS Excel (Kurs REx02). 2009-10-21

     Przedstawienie procedur statystycznych, które są szczególnie przydatne w analizie rynku i wycenie nieruchomości.

Analiza opłacalności inwestycji i wycena nietypowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody zysków. 2010-06-09

     Analiza krajowych i międzynarodowych standardów wyceny

     Wartość zorganizowanego zespołu aktywów a wartość nieruchomości.

     Rynek nieruchomości podobnych - źródła danych, ich selekcja i korekta.

     Analiza wyników finansowych na rynku nieruchomości podobnych.

     Metody analizy rynku nieruchomości podobnych - przykłady obliczeniowe.

     Określanie poziomu kosztów i wydatków oraz zysku użytkownika.

     Analiza rynku - wyniki finansowe na podobnych obiektach hotelowych.

     Prognoza przychodów, kosztów oraz dochodów i wydatków operacyjnych.

     Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości oraz wartość inwestycyjna nieruchomości.

Stan faktyczny i prawny a wartość nieruchomości. Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece - nowa hipoteka. 2011-02-28

     Stan faktyczny i prawny a wartość nieruchomości.

     Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości. Możliwości ustalenia wartości nieruchomości w przypadku trudności dokonania jej oględzin.

     Sporządzenie opisu szacowanych nieruchomości.

     Przedmiot hipoteki, cechy nowej hipoteki. Zabezpieczenie wielu wierzytelności.

     Administrator hipoteki oraz rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.

     Hipoteka przymusowa. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. Wygaśnięcie hipoteki.

Wycena nieruchomości komercyjnych. 2011-09-23

Metody ekonometryczne w analizie rynku i wycenie nieruchomości: warsztaty z wykorzystaniem programów MS Excel oraz XLStat. 2011-10-14

     Metody statystyczne w wycenie nieruchomości. Modelowanie w wycenie nieruchomości.

     Weryfikacja modeli wyceny nieruchomości. Przykłady analizy rynku nieruchomości.

     Budowanie modelu na potrzeby wyceny nieruchomości.

     Zastosowanie regresji wielorakiej do wyceny nieruchomości. Określenie wag cech rynkowych na potrzeby wyceny.

     Wielowymiarowa analiza danych w wycenie nieruchomości (analiza skupień) i jej zastosowania.

     Przykład wyceny nieruchomości z analizą rynku.

Inwestycje liniowe, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie przykładów. 2011-11-25

     Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego służebności i roszczeń.

     Przykłady oszacowania odszkodowań i wynagrodzeń.

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wirzytelności. 2012-05-16 do 2012-05-18 i 2012-05-23 do 2012-05-25

     Ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości.

     Analiza rynku na potrzeby wyceny nieruchomości.

     Cykle i kryzysy na rynkach nieruchomości i ich konsekwencje ekonomiczne.

     Ryzyka związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności.

     Wycena nieruchomości dla banku uniwersalnego KSWS 3.

     Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności - analiza przykladowych operatów szacunkowych.

     Wycena nieruchomości dla banku hipotecznego (rekomendacja f).

 

Jak radzić sobie z krytyką lub osobistym atakiem w oparciu o prawa asertywności ? 2012-10-23

     Jak radzić sobie z krytyką i osobistym atakiem jako biegły sądowy ?

     12 praw asertywnych - interpretacja i technika posługiwania się nimi w realiach pracy rzeczoznawcy majątkowego.

     Tworzenie czystych relacji między ludzkich w pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych. 2012-11-26 do 2012-11-28

     Wycena środków trwałych dla potrzeb ewidencji i amortyzacji.

     Podstawy prawne czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podatkowym.

     Etapy pracy rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu podakowym - analiza dokumentów postępowania.

     Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych.

     Zasady wyceny nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb podatku od spadku i darowizn.

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Pozycje prawne i faktyczne rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 2012-12-17

     Zasady szacowania wartości nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej.

     Tematyka posiedzeń SKO w Gdańsku dotycząca rozpatrywania odwołań od decyzji na postanowienie organów administracji publicznej w kontekście wyceny nieruchomości.

      Pozytywny wizerunek operatu szacunkowego w orzecznictwie sądowo - administracyjnym.

Zastosowanie programu WALOR w analizie i wycenie nieruchomości. 2013-09-30

     Analiza danych i opracowanie wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym.

     Opracowanie wyceny w podejściu dochodowym.

     Szacowanie trendu czasowego zmian cen odcinkami liniowo w programie WALOR.

Wybrane zagadnienia prawne i warsztatowe dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej. 2013-11-27

     Określenie wartości odszkodowań i wynagrodzeń związanych z lokalizacją i posadowieniem urządzeń infrastruktury technicznej na cudzej nieruchomości.

     Wynagrodzenie za służebność przesyłu.

     Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

     Przykłady określania wartości odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu przed Komisją Arbitrażową. 2013-12-19

     Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu przed Komisją Arbitrażową w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami.

     Najczęściej popełniane błędy w operatach szacunkowych będących podstawą wydawania opinii negatywnej przez Komisję Arbitrażową.

Zasady analizy rynku nieruchomości w podejściu porównawczym i wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku (MASR). 2014-03-08

     Prawne uwarunkowania analizy rynku nieruchomości i wykorzystania metody analizy statystycznej rynku (MASR) w wycenie nieruchomości.

     Cechy rynkowe i ich wpływ na wartość nieruchomości - przykłady wyników analizy.

     Przykłady analizy rynku nieruchomości, modeli wartości oraz wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku (MASR).

     Zagadnienie podobieństwa nieruchomości i nieruchomości podobnych w analizie rynku i wycenie nieruchomości.

Ustalanie stanu techniczno-użytkowego historycznego w kontekście obiektów porównawczych. 2014-09-30

Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości. 2015-01-26

     Przestrzeń i skutki ekonomiczne planowania przestrzennego

     Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym.

Metoda zysków i czynsze specjalistyczne. 2015-11-19

     Wartość rynkowa nieruchomości i wartość rynkowa czynszu - koncepcje ekonomiczne.

     Analizy rynku nieruchomości przy wykorzystaniu koncepcji optymalnego sposobu użytkowania (HBU) - podobieństwo i różnice wykonania przy wycenie czynszu rynkowegoi wartości rynkowej. Przykład analizy HBU dla określenia wartości rynkowej i czynszu rynkowego dla nieruchomości poprzemysłowej w centrum miasta.

     Klasyfikacja czynszów i ustalenie przydatności różnych rodzajów czynszów do wybranych celów wyceny: określanie wartości rynkowej i inwestycyjnej nieruchomości, test na utratę wartości aktywów, wartość godziwa MSSD 13, wartość sprawiedliwa.

     Metoda zysków w modelu pośrednim i bezpośrednim - możliwości wykorzystania do wyceny nieruchomości w Polsce.

     Przykłady wyceny nieruchomości: metoda zysków - stacja paliw.

     Przykłady wyceny czynszów rynkowych dla nieruchomości specjalistycznych - przykłady dla nieruchomości przemysłowej produkcyjnej do testu na utratę wartości aktywów.

     Metody ilościowe w wycenie nieruchomości- prezentacja podstaw teoretycznych z metodologii ekonomii - dyskusja nad ograniczeniami i przydatnością w szacowaniu nieruchomości.

Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami. 2016.06.07

     Wprowadzenie do dyrektywy INSPIRE - idea jednolitej infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej.

     Zakres tematyczny map i baz danych referencyjnych.

     Usługi danych przestrzennych i istota metadanych.

Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. 2017-04-06

     Znaczenie umów najmu w wycenie nieruchomości komercyjnych

     Znaczenie ryzyka w wycenie nieruchomości komercyjnych

     Jak zbudować cash flow za pomocą arkusza kalkulacyjnego excel

     Przyczyny chaosu informacyjnego w zakresie stóp zwrotu w Polsce

     Sposoby podejmowania decyzji w zakresie stóp zwrotu na potrzeby wyceny

     Źródła informacji o stopach zwrotu w Polsce

     Znaczenie badania rynku w zakresie stóp zwrotu i typowe błędy w analizie transakcji

     Stopy Prime Yields i uwzględnianie ryzyka inwestycji

     Zaawansowanie techniki dyskontowania strumieni dochodów.

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym. Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych. Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. 2018-04-21

     Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej. Pomiar podobieństwa nieruchomości.

     Cel i zakres analizy rynku nieruchomości. Rodzaj i obszar rynku lokalnego.

     Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

     Wycena nieruchomości metodą porównywania parami. Wagi cech rynkowych.

     Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej.

     Wycena nieruchomości techniką pomiaru podobieństwa nieruchomości.

Metoda dyferencyjna w wycenie nieruchomości - szacowanie wartości i szkód na nieruchomościach w OOU (obszary ograniczonego użytkowania portów lotniczych). 2018-05-25

     Pojęcie szkody - strata i utracone korzyści. Utrata wartości jako szkoda. Wykazywanie szkody - metoda dyferencyjna.

     Utrata wartości nieruchomości oraz utrata walorów akustycznych budynków jako szczególna postać szkody związana z działalnością lotniska. Źródło szkody - obszary ograniczonego użytkowania, a działalność lotniska.

     Rodzaje szkód i ich powiązania metodyczne w szacowaniu - rekurencja pomiędzy szkodą akustyczną a spadkiem wartości rynkowej - omówienie przykładu dla domu jednorodzinnego i prezentacja typowych błędów w założeniach metodycznych wyceny.

     Zasady i sposób wykonywania analizy rynku nieruchomości do szacowania spadku wartości rynkowej w OOU.

     Przedstawienie wniosków z badań w zakresie przydatności MASR do wyceny spadku wartości rynkowej nieruchomości w OOU i prezentacja aktualnego przykładu wyceny nieruchomości do tego celu w USA (materiały z wizyty studyjnej w USA Broward County Aviation Department Fort LauderdaleHollywood International Airport - FL).

Wycena nieruchomości zabudowanej hotelem w podejściu dochodowym. 2019-01-31

Wycena nieruchomości dla potrzeb reprywatyzacyjnych. 2019-01-31

 

Powrót

biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy Gdynia Rumia Sopot

Studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych. 2005-09-12 do 2005-09-14 oraz 2005-10-10 do 2005-10-12

     Uwarunkowania prawne czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu sądowym.

     Struktura organizacyjna sądownictwa i organów, dla których rzeczoznawca majątkowy wykonuje czynności.

     Biegły - rzeczoznawca majątkowy i jego opinia.

     Szczególne uwarunkowania czynności biegłego w postępowaniu przedprocesowym, cywilnym, polubownym, administracyjnym.

     Wymagania i zasady czynności biegłego - rzeczoznawcy majątkowego dla wybranych postępowań, wynikające z przepisów prawa.

     Realizacja czynności biegłego - rzeczoznawcy majątkowego.

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego dla wybranych postępowań.

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego na tle roszczeń z ubezpieczenia majątkowego.

Wyceny na potrzeby komorników. 2005-11-24.

Czynności rzeczoznawcy majątkowego (biegłego sądowego) w świetle orzecznictwa i przepisów prawa (studia przypadków). 2008-10-16 do 2008-10-18

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego na obszarze służebności przesyłu.

     Czynności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie określania wartości gruntów pod drogi publiczne.

     Problematyka wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości w świetle orzecznictwa.

     Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego na obszarze ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle orzecznictwa.

     Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego na obszarze ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa.

     Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego (biegłego sądowego) w świetle orzecznictwa.

Sporządzanie wyceny nieruchomości na potrzeby sądów i komorników. 2012-04-27

     Czynności zmierzające do opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

     Szacowanie wartości nieruchomości w toku postępowania o spis inwentarza majątku spadkowego.

     Szacowanie wartości nieruchomości w toku egzekucji nieruchomości w trybie zwykłym i uproszczonym.

     Rozliczenia i wynagrodzenia biegłych sądowych i kosztów sporządzenia opinii szacunkowej.

Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy - warsztaty. 2012-11-29

     Wpływ opinii biegłego sądowego na wynik postępowania sądowego i administracyjnego.

     Wynagrodzenia biegłych sądowych w postępowaniach sądowych.

     Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział fizyczny i poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali.

     Wpływ nakładów na wartość nieruchomości.

     Wycena nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w centrum miasta.

     Szacowanie odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związkuz uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Biegły sądowy w sądzie - procedury.

Seminarium: Warsztaty dla biegłych sądowych. 2013-04-11

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego na tle Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2014-04-23

     Dowód w sprawie jako materiał dla biegłego sądowego.

"40 i 4" Fakty i mity w wycenie nieruchomości - recepta na skuteczną obronę w świecie Temidy. 2014-11-20

     Transakcje sprzed pół roku, roku, 2 lat ? Czy zasadne są ograniczenia w doborze danych ? Analiza długookresowych trendów nieliniowych z użyciem narzędzi Addinsoft XLStat.

     Wycena nieruchomości na poszczególnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego na przykładzie budowy galerii  handlowej.

     Jak skutecznie i szybko sprawdzić czy uzyskana wartość w operacie szacunkowym jest tą właściwą.

     Ustalenie wysokości odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem mpzp. Grunty inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Podejście mieszane, metoda pozostałościowa.

     Narzędzia do zbierania informacji o rynku nieruchomości, wymiana informacji w ramach grupy. Czy nowe prawo geodezyjne zabije lokalne bazy danych rzeczoznawców majątkowych ?

Powrót

wyodrębnianie samodzielnych lokali

Wybrane zagadnienia wyodrębnania i wyceny nieruchomości lokalowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. 2000-10-19 do 2000-10-21

     Wybrane zagadnienia ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych.

     Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie utrzymania budynku i lokalu

     Problematyka normy PN ISO 9836, pomiar powierzchni użytkowej.

     Wybrane zagadnienia ustawy o własności lokali.

     Zasady i tryb wyodrębniania lokali

     Zawartość operatów inwentaryzacyjnych nieruchomości, operatów wyodrębniania lokali, podziałów do korzystania.

     Problematyka szacowania wartości nieruchomości lokalowych i nakładów dokonywanych przez nabywcę lokalu.

Powrót

doradca rynku nieruchomości

Urządzenia infrastruktury technicznej. Pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń. 2009-10-15

     Tryby pozyskiwania praw do nieruchomości dla budowy liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

     Strefy ochronne liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

     Metodyka szacowania szkód tymczasowych i trwałych dla liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.     

Zawód rzeczoznawcy nieruchomościami i pośrednika nieruchomości w świetle nowych uwarunkowań prawnych. 2010-01-16 

Praktyczne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości. Narzędzia internetowe obsługi obrotu nieruchomościami. Prezentacje portali obsługi rynku nieruchomości. 2010-06-26 do 2010-06-27

     Czym jest doradztwo nieruchomościowe i dlaczego dobra rada powinna kosztować. W którym momencie kończy się pośrednictwo a zaczyna doradztwo.

     Typowe obszary doradztwa nieruchomościowego dla poszczególnych grup klientów.

     Wiążące propozycje ofertowe, deklaracje i umowy o poufności, umowy consultingowe - jak formułować te dokumenty ?

     Wynagrodzenie za usługi doradcze; sposoby określania.

     Ogólnie przyjęte standardy i normy etyczne działalności doradczej w nieruchomościach.

     Dlaczego standardy zawodowe pośredników nieruchomości są tylko częściowo użyteczne.

     Jak skutecznie promować doradztwo nieruchomościowe i wykorzystywać zmienność cyklu koniunkturalnego.

     Raport z działań doradczych. Opinia ustna. Ekspertyza pisemna. Wyłączenia i zastrzeżenia.

     Istota portalu nieruchomościowego. Filozofia internetu dla potrzeb obrotu nieruchomościami. Rozwój portali nieruchomościowych.

Podatki w obrocie nieruchomościami. 2011-02-18

     Rozliczenie VAT na rynku nieruchomości.

     Kryteria ustalania granicy między prywatnymi transakcjami a działalnością gospodarczą.

     Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez developera, handlowca, rolnika.

     Zwolnienia od podatku VAT: dla dostawy gruntów, dla dostawy budynków i budowli.

     Prywatne nieruchomości wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Proces inwestycyjny a sprzedaż nieruchomości przez pośrednika w trakcie trwania inwestycji - kompendium wiedzy. 2011-09-26

     Sprzedaż nieruchomości przez pośrednika nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego.

     Odpowiedzialność pośrednika nieruchomości za czynności pośrednictwa dokonane przy sprzedaży lub najmie nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego.

Doradztwo w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe w obrocie nieruchomościami. 2011-10-22

     Zakres doradztwa na rynku nieruchomości. Poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości.

     Jak doradzać drobnemu inwestorowi. Ocena możliwości. Poszukiwanie nieruchomości.

     Jak doradzać właścicielowi nieruchomości. Określenie optymalnego sposobu użytkowania. 

     Klasyfikacja podatkowa nieruchomości. Majątek trwały. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w cudzy majątek.

     Klasyfikacje obiektów budowlanych w prawie budowlanym a podatek od nieruchomości.

     Odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowe występująca przy inwestowaniu w nieruchomości.

     Rozliczenie kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości. Amortyzacja nieruchomości i majątku.

     Odpłatne zbycie nieruchomości. Zbycie środka trwałego.

Służebność przesyłu w praktyce i orzecznictwie. Kryzys na rynku nieruchomości - przepis na przetrwanie. Formalne aspekty wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. 2011-12-10 do 2011-12-11

     Procedura ustanawiania służebności przesyłu.

     Analiza stanu rynku nieruchomości i prognoza funkcjonowania zawodów rynku nieruchomości. Przygotowanie praktyczne i teoretyczne zawodów.

     Zagadnienia odpowiedzialności zawodowej zawodów rynku nieruchomości za szczególnym uwzględnieniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przykłady orzecznictwa.

     Umowy pośrednictwa nieruchomości z klauzulą wyłączności. Nowe klauzule abuzywne.

     Teoria i praktyka standardów zawodowych w obrocie nieruchomościami oraz oczekiwania zmian. Standardy zawodowe a odpowiedzialność pośrednika nieruchomości.

Problematyka ochrony zabytków w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami. Portale nieruchomościowe, własna aktywność i co jeszcze? Rynek nieruchomości a rewolucja technologiczna. 2014-10-05

Domy bez wad - prawda czy fałsz? Maszeruj (zmieniaj się) albo giń - twój biznes w nieruchomościach. 2017-12-09

     Klasyfikacja wad i ich opis z uwagi na "szkodliwość" dla obiektu. Klasyfikacja przyczyn powstawania uszkodzeń w budynkach.

     Wady projektowe, wady wykonawstwa, wady eksploatacyjne.

     Inny model funkcjonowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - warunek utrzymania się na rynku nieruchomości.

Dokumenty w RODO - praktyka. 18.06.2018 r.

Doradztwo rynku nieruchomości - Szybki start (DNS). 2018-06-19

Flipy i inne - jak zarabiać na rynku nieruchomości. 2018-12-07 do 2018-12-08

 

Powrót

wycena przedsiębiorstw

Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych. 2004-11-25 do 2004-11-26

     Zagadnienia praktyczne rachunkowości związane z działalnością rzeczoznawcy majątkowego.

     Prawne podstawy wyceny środków trwałych dotyczących nieruchomości i długoterminowych inwestycji w nieruchomości w świetle ustawy o rachunkowości i w świetle ustaw podatkowych.

     Zasady wycen środków trwałych przedsiębiorstw dotyczących nieruchomości oraz inwestycji długoterminowych w nieruchomości w świetle rozwiązań przyjmowanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

     Nowe regulacje prawne w ustawie o rachunkowości w aspekcie pracy rzeczoznawcy majątkowego.

     Problemy metodologiczne wycen nieruchomości dla sprawozdań finansowych. 

Wycena przedsiębiorstw i udziałów w spółkach. 2006-09-07 do 2006-09-08 oraz 2006-10-26 do 2006-10-28

     Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

     Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą.

     Wycena spółek celowych - projektów inwestycyjnych. Analiza opłacalności projektu inwestycyjnego.

     Zasady konstrukcji przepływów pieniężnych - metoda pośrednia i bezpośrednia.

     Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych: metody dyskontowe. Wartość zaktualizowana netto; wewnętrzna stopa zwrotu; wskaźnik rentowności.

     Wycena spółki metodą DCF.

     Analiza sprawozdań finansowych.

     Uwzględnianie ryzyka w wycenie. Identyfikacja obszarów i źródeł ryzyka. Stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.    

Wycena udziałów w spółkach 2007-03-09 do 2007-03-10

     Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE). Proces wyceny spółki.

     Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto (APV). Wycena spółki metodą porównawczą.

     Wycena spółki giełdowej. Wycena spółki w procesie pierwszej oferty publicznej.

     Wycena udziałów w spółce branży drzewnej. Zebranie danych do planu finansowego.

Wycena maszyn i urządzeń. Część I. 2009-10-10

     Standard wyceny wartości środków trwałych i megaukładów technicznych.

     Zakres analizy niezbędny w procesie szacowania nieruchomości.

     Zawartość raportu z wyceny.

     Analiza wycen wartości rynkowych wykonywanych z zastosowaniem podejścia kosztowego i porównawczego na przykładach praktycznych.

Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej. XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Kliecach. 2010-09-16 do 2010-09-18

     Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstwa. Zasady dobrej praktyki zawodowej.

     Aspekty ekonomiczne i prawne wyceny przedsiębiorstwa.

     Projekt NI5 - Zasady dobrej praktyki wyceny przedsiębiorstwa.

     Podobieństwa i różnice między wyceną nieruchomości a wyceną przedsiębiorstwa.

     Wycena nieruchomości przedsiębiorstwa.

     Metodyka wyceny przedsiębiorstw.

     Rzeczoznawca majątkowy powinien współdziałać ze służbami księgowymi w procesie wyceny przedsiębiorstwa.

     Wycena maszyn i urządzeń jako składników majątku przedsiębiorstwa.

     Kluczowe problemy wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

     Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.

     Wycena przedsiębiorstwa dla celów ubezpieczeniowych.

     Standardy wyceny przedsiębiorstw w Europie i Ameryce.

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw. 2011-06-06

     Definicja wartości przedsiębiorstwa. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Raport z wyceny przedsiębiorstwa. Etyka wyceny przedsiębiorstw

     Metody majątkowe w wycenie przedsiębiorstw: księgowa; skorygowanych aktywów netto; odtworzeniowa; likwidacyjna.

     Metody dochodowe w wycenie przedsiębiorstw: metoda zdyskontowanych zysków; metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych; metoda zdyskontowanych dywidend.

     Wyznaczanie poprawnego okresu planowania oraz warunków progowych dla szacowania wartości rezydualnej.

     Uwzględnienie ryzyka w modelach wyceny przedsiębiorstw. Stopa dyskontowa skorygowana o ryzyko.

     Ograniczenia wycen przedsiębiorstw. Dylematy w procesie wyceny przedsiębiorstw.

Podejście dochodowe i porównawcze w wycenie przedsiębiorstw, na podstawie przykładów. 2011-10-27

 

 

Powrót
Zdjęcie certyfikatu

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Studium Rzeczoznawstwa Sądowego Dla Rzeczoznawców Majątkowych

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - zdany egzamin

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Sporządzanie wycen na potrzeby sądów i komorników

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-…

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Wycena przedsiębiorstw i udziałów w spółkach

Więcej
Zdjęcie certyfikatu

Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw,…

Więcej