Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości lub lokalu:

 • dowody osobiste wszystkich współwłaścicieli;

 • dokument stwierdzający sposób nabycia praw do nieruchomości

(akt notarialny lub postanowienie o nabyciu spadku lub dział spadku);

 • jeżeli nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny – zaświadczenie z urzędu skarbowego, że podatek od spadku lub darowizny został zapłacony lub że się nie należy (spadkobierca lub obdarowany korzystał ze zwolnienia podatkowego);

 • jeżeli jest to lokal lub budynek mieszkalny - zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności, że nikt nie jest zameldowany (wszystkie osoby wymeldowały się);

 • dla lokalu - zaświadczenie właściwego organu (spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku) o nie zaleganiu w opłatach czynszowych;

 • dla nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej - zaświadczenie urzędu miejskiego lub gminnego, wydział podatków o nie zaleganiu w podatkach.

 

Ponadto:

 

 1. dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych,

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni lokalu mieszkalnego, jego statusie oraz o tym, że nie ma przeszkód w założeniu księgi wieczystej dla lokalu (SM posiada uregulowany stan prawny gruntów);

 • zaświadczenie właściwej gminy o braku rewitalizacji

 

 1. dla prawa własności lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych;

 • zaświadczenie właściwej gminy o braku rewitalizacji

 

 1. dla działki niezabudowanej (istotny jest sposób nabycia działki):

 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (można zakupić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu);

 • zaświadczenie właściwej gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu oraz o nie znajdowaniu się na obszarze rewitalizacji;

 • jeżeli był podział, to decyzja podziałowa;

 • zaświadczenie właściwego starostwa powiatowego w Wejherowie o braku planu urządzenia lasu dla przedmiotowej działki.

 

 1. dla działki zabudowanej domem jednorodzinnym lub innym budynkiem:

 • proszę sprawdzić, czy budynek jest wpisany do księgi wieczystej - powinna być co najmniej informacja: działka zabudowana, a nie działka budowlana);

 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionym budynkiem;

 • projekt budynku (jeżeli się zachował);

 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania z pieczęcią właściwej jednostki terytorialnej, kiedyś gminy, miasta, dziś powiatu.

 • ostatnia decyzja podatkowa urzędu miasta lub gminy;

 • zaświadczenie właściwej gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu oraz o nie znajdowaniu się na obszarze rewitalizacji;

 

 1. dla działki w trakcie zabudowy domem jednorodzinnym (lub innym budynkiem) lub jeżeli budynek nie jest wpisany do księgi wieczystej:

 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej;

 • projekt budynku;

 • pozwolenie na budowę;

 • dziennik budowy z aktualnymi wpisami;

 • informacja kierownika budowy o procentowym zaawansowaniu prac budowlanych w formie tabeli (dokument wskazany dla pośrednika);

 • zaświadczenie właściwej gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu oraz o nie znajdowaniu się na obszarze rewitalizacji;

 • jeżeli budowa została ukończona - zgłoszenie budynku do użytkowania i geodezyjny pomiar powykonawczy;

 

Proszę nie przejmować się długą listą potrzebnych dokumentów. Jeżeli wszystkich aktualnie nie posiadacie, to pomożemy je skompletować.

 

POMAGAMY ZAŁATWIĆ DOKUMENTY NA PODTSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.