Wycena środków trwałych, wycena aktywów spółek

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Zbigniew Perucki

Wycena majątku dużego przedsiębiorstwa ze względu na złożoność procesu takiej wyceny nie może być wykonana przez jednego rzeczoznawcę majątkowego, lecz przez zespół specjalistów w poszczególnych branżach. Gwarantujemy, że dobierzemy taki zespół rzeczoznawców i specjalistów od maszyn, który zapewni rzetelną wycenę przedsiębiorstwa.

Po co korzystać z zachodnich firm konsultingowych, które często są tylko pośrednikiem, bo operaty szacunkowe wykonują rzeczoznawcy majątkowi z różnych miast Polski. My gwarantujemy, że jesteśmy w stanie zorganizować odpowiedni zespół rzeczoznawców, który wykonana wyceny nieruchomości położonych w województwie pomorskim.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości - pełne sprawozdania finansowe muszą wykonywać w każdym roku obrachunkowym i ogłaszać je w Monitorze Polskim B:

  • banki i zakłady ubezpieczeniowe;
  • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi (…), a więc:              fundusze powiernicze; fundusze inwestycyjne; fundusze emerytalne;
  • spółki akcyjne;
  • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej – 2,5 mln EURO od 2002 roku;
  • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej  - 5 mln EURO od 2002 roku.

Powyższe firmy zobowiązane są nie rzadziej niż raz na 5 lat przeszacować wartość swoich aktywów. Wartość godziwą określa rzeczoznawca majątkowy.

Podstawy prawne:

A. Ustawa o rachunkowości z 1994r., tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z 17.06.2002 r. w art. 28. pkt 9.

B. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

standard 5 - „Wycena do celów sprawozdań finansowych”.

Ustalona w wyniku aktualizacji wartość księgowa nie może być wyższa od wartości godziwej – art. 31 ust.3

MSR standard 16 art. 32 – określa czasokres szacowania – 3 lub 5 lat;

W przypadku łączenia spółek  - aktywa wycenia się wg wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia – art. 44b

MSR standard 40- „Nieruchomości inwestycyjne” – standard nakłada na wszystkie jednostki gospodarcze wymóg ustalania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i zaleca się, żeby wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnych ustalał wykwalifikowany rzeczoznawca – art. 26.