Małżonkowie jako klienci pośrednika – kilka kwestii praktycznych

Rafał Szczeponek

Znaczny odsetek klientów pośredników nieruchomości stanowią osoby pozostające w związkach małżeńskich. Przybliżę zatem podstawowe uregulowania dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich i odpowiedzialności małżonków za zobowiązania.

Kwestie małżeństwa reguluje ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRO). Ostatnia kompleksowa nowelizacja tego aktu prawnego, obowiązująca od 20.01.2005 r., gruntownie zreformowała m.in. ustroje majątkowe małżeńskie i zasady odpowiedzialności za długi w małżeństwie. <...>. W przypadku roszczeń wobec małżonków, które powstały przed 20.01.2005 r., ich dochodzenie było zdecydowanie łatwiejsze niż obecnie. <...>

Wspomniana nowelizacja oparta została na zasadzie ochrony majątku wspólnego, co skutkuje utrudnieniami w dochodzeniu roszczeń przez wierzycieli. Jak zatem pośrednik nieruchomości powinien poruszać się w tych przepisach i jak zawierać umowy pośrednictwa z małżonkami, aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie (egzekucję) swojego wynagrodzenia? <...>

Dla ważności umowy pośrednictwa nie ma znaczenia, czy zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. <...>

Ustrój majątkowy nie ma wpływu na ważność umowy pośrednictwa, ale ma wpływ na jej wykonanie i możliwość dochodzenia roszczeń z tejże umowy.

Jeżeli:

  1. Jeden z małżonków podpisał umowę przy braku zgody współmałżonka na taką czynność, to pośrednik nieruchomości może zaspokoić się tylko z majątku osobistego tego współmałżonka, gorzej gdy on nic nie ma i nie pracuje;

  2. Jeden z małżonków podpisał umowę, a drugi małżonek wyraził zgodę na taką czynność, to wierzyciel może żądać zaspokojenia z całego majątku wspólnego małżonków i z majątku osobistego dłużnika (zamawiającego);

<...>

Na podstawie https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/malzonkowie-jako-klienci-posrednika-kwestii-praktycznych-6962.html sporządził skrót licencjonowany pośrednik nieruchomości Gdynia Zbigniew Perucki